AD-dom gör anställda till nya statare

Att genomföra en förändring om att Sveriges ska leva och att nya arbetstillfällen ska tillskapas är givetvis ett lovvärt initiativ från regeringen, men konsekvensen av gårdagens AD-dom blir hård för den enskilde. Medarbetare som inte kan eller vill flytta med vid en myndighetsflytt tvingas säga upp sig själv – vilket betyder att man inte får stöd fullt ut av omställningsregler, hamnar i karens hos a-kassan och inte får tillgång till inkomstförsäkring.

Som ni kanske känner till har regeringen slagit fast att staten ska finnas överallt och även se till att skapa mer anställningstillfällen i landet. Som en konsekvens av detta har därför regeringen valt att i en första etapp omlokalisera sju myndigheter, helt eller delvis. Detta får ju ses i perspektivet att fler kommer att ske då Sverige idag har ca 250 myndigheter. Därtill har det viskats om att 10 000 arbeten kommer att beröras.

I går, onsdag 15 november, kom så en dom i Arbetsdomstolen som behandlade frågan om arbetsskyldighet för arbetstagare när myndigheten flyttar till annan ort. Jag vill tydliggöra läsaren om att domen ännu inte är färdiganalyserad utan detta är en första reflektion.

Målet handlade alltså om att fastställa arbetsskyldighetens omfattning för en rad anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen när den nu flyttar från Stockholm till Karlstad. I domen konstaterar då Arbetsdomstolen (AD) att de funnit ett starkt stöd för att det på statens område sedan mitten på 1960-talet konsekvent har tillämpats en ordning där arbetstagare vid omlokalisering av myndigheter är skyldiga att följa med till den nya orten och att arbetstagare som inte vill göra detta får säga upp sig själva. Därtill gav både tidigare lagstiftning och trygghets- samt omställningsavtalen stöd till denna tolkning.

Omställningsavtalen ska således ge stöd fullt ut för denna situation där individen själv säger upp sin anställning. En viktig parameter i målet var att medarbetarna saknade en hänvisning i anställningsavtalet eller beslutet om var de var placerade.

Men när AD tolkar denna gamla ordning har de gjort en tolkning på en ordning från 60-talet som inte fullt ut är tillämplig 2017 – konsekvenserna blir orimliga för den enskilde. Genom att säga upp dig i en dylik situation idag kan du inte nyttja omställningsavtalet fullt ut, hamnar i karens med a-kassan samt förlorar möjligheten till inkomstförsäkring.

Tankarna i den tillämpning som omedelbart kom till mig, var tanken om de gamla statarna. Fast i ny form. Även dessa gavs alternativet att bryta upp hela sin familj och flytta dit arbetet tog dem och utan fullgott skydd. Ser vi således de nya statarna växa fram utifrån regeringens iver att förändra sin närvaro?

Vi får dock inte glömma bort att incitamentet för förändring handlar just om att skapa nya tillfällen varför resultat just ska bli att medarbetare slutar och ersätts på den nya orten. Detta betyder att den lagstiftning och omställningsstöd som finns måste fungera optimalt och som jag ovan beskrivit blir nu konsekvensen av domen, som baseras på tillämpning från ”hedenhös”, orimlig.

En myndighet är också bara en tom lokal om den inte fylls av duktiga medarbetare (ingenjörer) och inte heller kan en myndighet fullfölja sitt uppdrag utan dessa. Även med det tapp som en omlokalisering sker, dräneras myndigheten på kompetent personal under en tid. Sedan är det dock av yttersta vikt att myndigheten på orten får en möjlighet att kunna fånga upp den kompetens som behövs i närområdet. Det förutsätter således att det finns lärosäten på plats som kan fylla på den kunskap som myndigheten tappat.

Det vi nu gör från förbundets sida är att ta frågan till styrelserummet inom Saco-S och påtalar vilka åtgärder som behöver göras för en lösning som gynnar alla, inte minst våra medlemmar.  Staten ska vara en attraktiv arbetsgivare som inte betraktar sina medarbetare som statare.

Min slutliga uppmaning idag är dock: Om det inte framgår av ditt anställningsbeslut var du har din geografiska placering/arbetsskyldighet, se då till att få det innan du anställs. Är du anställd – se till att få ett nytt anställningsbeslut eller avtal som påvisar det.

Ove Rang
förhandlingschef offentlig sektor, Sveriges Ingenjörer

Gästbloggare
Relaterade inlägg
Lämna ett svar