Jämställdhet handlar om kultur

Jag blir både arg, ledsen och trött när jag läser Ingenjörens reportage. Har vi verkligen inte kommit längre år 2017, än att kvinnor skall behöva uppleva sexuella trakasserier, känslan av utanförskap och annan diskriminering i form av t.ex. uteblivna utbildningar, karriärvägar och ära för sina idéer och problemlösningar? Reportaget belyser verkligen att jämställdhet är så mycket mer än vem som tar ut föräldraledighets- och vård-av-barn-dagar.

Jämställdhet innebär att alla människor – män och kvinnor – har en rättighet att få fullt tillträde till utbildning och kunna utvecklas fullt ut i arbetslivet.
Jämställdhet handlar om kultur. Kultur i hemmet, i skolan, på lärosätena för högre utbildning, i arbetslivet och i styrelserummen. Kultur som i attityder och värderingar.

Av Sveriges Ingenjörers 145 000 medlemmar arbetar 80 procent av de yrkesverksamma i den privata sektorn och resterande huvudsakligen inom statlig och kommunal sektor. En fjärdedel av våra medlemmar är kvinnor, varav ungefär 70 procent finns inom privat sektor.

Sveriges Ingenjörer anser att jämställdhet medvetandegör och värdesätter att individer är unika. Jämställdhet bidrar också till att maximera utväxlingen i det gemensamma arbetet med den erfarenhet och kompetens som finns hos både män och kvinnor. Varje individ ska behandlas med respekt och bedömas efter sin kompetens i arbetslivet och i utbildningen. Alla ska inkluderas och ges möjlighet att vara delaktiga. Helheten stärks om olikheter tas tillvara.

Vision och mål 2020Sveriges Ingenjörers fullmäktige har antagit dokumentet Vision och mål 2020, som bland annat innehåller den grundläggande värderingen, se bild.

 

De flesta arbetsgivare är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen, använda de resurser som finns tillgängliga och på så sätt kunna använda all samlad kunskap fullt ut. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att arbeta förebyggande för att ingen diskriminering, trakasserier eller missgynnande förekommer – men för att uppnå jämställda arbetsplatser behövs både dialog och samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

För att skapa diskrimineringsfria arbetsplatser och en utbildningsmiljö fri från diskriminering behöver man medvetet lyfta jämställdhetsfrågorna. Det krävs ett aktivt arbete för att hindra allt det som bidrar till en diskriminerande miljö, att främja lika rättigheter och möjligheter. Det är ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare, där arbetstagarna med fördel kan företrädas av en facklig organisation. Dialogen måste föras på flera plan. Det räcker inte bara med att arbetsmarknadens parter har avtal och arbetsgrupper på central nivå – även om det är en bra början. Ska man förändra en kultur så måste det genomsyra alla led – och det måste börja med att vi granskar oss själva som individer. Vilken kultur står vi själva för och vilken kultur väljer vi att bidra till och sprida omkring oss?

Olika studier och forskning visar att det är flera faktorer som påverkar män och kvinnors roller och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Män bedöms utifrån en förväntan på vad de ska prestera, medan kvinnor bedöms utifrån vad de har presterat – något som reportaget också belyser. För att uppnå framgång i ett förändringsarbete behöver det finnas en engagerad och medveten ledning som ser strukturer och försöker göra något åt dem. Arbetet med jämställdhet måste börja i ledningen för att det ska nå genomslagskraft på alla nivåer i organisationen. Rekrytering är också ett viktigt verktyg för att uppnå jämställda arbetsplatser.

Här har vi som facklig organisation ett stort ansvar. Vi måste rusta våra lokala förtroendevalda att känna sig trygga i att lyfta jämställdhetsfrågorna med ledningen. Inte bara att påverka i rekryteringsarbetet – så att t.ex. tjänster tillsätts på ett korrekt sätt och att jämställdhetsperspektivet finns med när man anställer – utan också genom att prata om kultur och jargong.

Alla ska ha rätt till en jämställd arbetsmiljö och lika möjlighet till karriärutveckling och befordran. Alla ska ha rätt att känna sig sedda, uppskattade och trygga på sin arbetsplats.

Ulrika Lindstrand
Ordförande, Sveriges Ingenjörer

Ulrika Lindstrand

"Förbundsordförande. Hjärtefrågor: medlemmen i centrum, utbildningskvalitet och företagsklimat."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar