Bra med ett klimatpolitiskt ramverk

klimatförändringarna

Det är bra att den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen har lyckats enas kring ett förslag till ramverk för klimatpolitiken. En delad syn på klimatfrågans betydelse och hur den i det stora hela bör hanteras är en viktig förutsättning för konkreta insatser. Sverige ska vara föregångare i klimatarbetet genom åtgärder i landet och insatser i utvecklingsländer. Det finns mycket att vinna på att gå före och det arbete som Sverige historiskt bedrivit har bidragit till att vårt näringsliv är väl positionerat för ytterligare höjda krav. Samtidigt är det naturligtvis oerhört viktigt att samtliga länder skärper sin klimatpolitik, inte minst mot bakgrund av ambitionshöjningen på COP 21 i Paris.

Ett klimatpolitiskt ramverk tydliggör mål, ansvar, roller och hur uppföljningen sker. Viktiga delar är naturligtvis också styrmedel och åtgärder i kommande betänkande.
Det är bra med en tidigareläggning av netto-noll målet för 2050 till år 2045. Det ger Sverige goda förutsättningar att vara ett ledande land i omställningen samtidigt som det ger rimliga förutsättningar för näringslivet och övriga delar av samhället att anpassa sig utan att konkurrenskraften hotas. Det är mycket viktigt att omställningen kan ske utan att delar av näringslivet konkurreras ut eller väljer att flytta sin verksamhet utomlands. Det gynnar varken klimatet eller utvecklingen i Sverige.

Det är positivt att utredningen öppnar för koldioxidinfångning och lagring, CCS, från processindustrin som ett alternativ som inte bör uteslutas. CCS är dock en teknik som bara bör tillämpas om Sverige, tillsammans med andra länder i regionen, gör bedömningen att målen annars inte kan nås. Anläggningarna i Sverige är rimligen för små för att tekniken ska vara ekonomiskt möjlig specifikt i Sverige om priset på koldioxid inte ska bli för högt. Det gäller särskilt med tanke på att lämplig berggrund för lagring finns långt ifrån de huvudsakliga utsläppskällorna. Den enda möjliga lösningen blir då att t ex länderna runt Östersjön går samman kring ett gemensamt lagringsutrymme under Östersjön eller att man gör en motsvarande lösning för Nordsjön.

Förslaget om ett klimatpolitiskt råd är bra. Alla politikområden har i någon mening påverkan på klimatet varför det är viktigt med en funktion som ser saker på tvärs. Men om rådet ska få en inflytelserik roll i klimatarbetet är det helt avgörande att formulera hur det förhåller sig till enskilda myndigheters expertis. Dess status och hur ledamöter utses behöver därför tydliggöras.

Som utredningen skriver är transporterna, jordbruket och basindustrin de områden där det är särskilt viktigt att vidta åtgärder i Sverige. Vägtransport är ett område som Sveriges Ingenjörer har haft anledning att titta närmare på. I samband med de stora förändringarna tidigare inom svensk bilindustri drev förbundet hårt att kompetens inom fordonsklustret skulle tas till vara. Sverige har, trots vår relativa litenhet, unika kompetenser inom fordonsutveckling, infrastruktur- och systemlösningar, informations- och kommunikationsteknik, biobränslen och eldistribution. Sammantaget gör dessa kompetenser oss väl rustade att vara ett ledande land i utveckling av en fordonsflotta med låga koldioxidutsläpp.

Inom ramen för ett projekt inom Europafacket, EFS, arrangerade SACO/Sveriges Ingenjörer tidigare i år, i samarbete med LO, ett seminarium i Norrbotten om den svenska järn- och stålindustrins möjligheter att minska sina processrelaterade koldioxidutsläpp. Under dessa samtal framkom det att det finns goda tekniska möjligheter att ersätta dagens masugnsprocess, med kol och koks som reduktionsmedel, med andra processer till exempel med hjälp av vätgas. De utvecklingsprocesser som krävs för detta teknikskifte måste dock involvera både näringslivet och staten i gemensamma insatser. Att successivt öka pålagorna för branschens företag leder inte till detta teknikskifte utan blir bara en extra kostnad.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar