Ingenjörsbrist hindrar produktivitets- och jobbtillväxt i Sverige

I konjunkturrapporten som Almega presenterade den femte maj konstateras att det är ett nytt läge i svensk ekonomi. Flaskhalsar hämmar Sveriges BNP-tillväxt. Samtidigt finns en tydlig trend i att produktionsstrukturen i Sverige blir alltmer specialiserad. För att klara konkurrensen har både industri- och tjänstesektorn kraftigt ökat sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar och investeringar inom IT. Samtidigt bidrar flaskhalsarna i form av brist på kvalificerad arbetskraft, såsom ingenjörer, till att Sveriges export tappar marknadsandelar. Eftersom ingenjörerna sitter i utvecklingspositioner och är de som beställer och initierar forsknings- och utvecklingsinsatser i företag är detta oroande.

Vi på Sveriges Ingenjörer har nyligen genomfört en undersökning av drygt 600 förtroendevalda utvecklingsingenjörer i den privata sektorn. Det visar sig att endast 48 procent av företagen lyckas locka ingenjörer med rätt kompetens. I samma undersökning konstaterar de förtroendevalda att företagen inte har någon långsiktig plan för rekrytering och kompetensförsörjning. Hela 80 procent av de tillfrågade utvecklingsingenjörerna saknar en femårig plan för kompetensförsörjningen i företaget.

Det finns ett samband mellan hög innovationsnivå och omsättning, redovisar SCB i rapporten ”Innovationsverksamhet i svenska företag 2010-2012”. De högteknologiska företagen ligger i topp, där 43 procent har introducerat en vara eller tjänst som var först i världen. Dessa nya produkter och tjänster bidrar till omsättningsökningen i företagen. De högteknologiska företag som är först i världen har inom två år från marknadsintroduktion fått hela 25 procent eller mer av omsättningen från dessa innovationer. Kunskapsintensiva företag har samma positiva omsättningsutveckling på sina nya produkter och tjänster. De nya produkterna ligger före konkurrenterna och betingar därmed ett högre pris, eftersom konkurrenterna inte har motsvarande. Den ökande innovationsförmågan skapar således också en produktivitetsökning. Med en ökad export och ett högre pris ökar både företagens omsättning och lönsamhet. Förutsättningen är dock att företagen har tillgång till kvalificerade ingenjörer!

Vi på Sveriges Ingenjörer tycker därför att företagen behöver lägga mer kraft på att långsiktigt planera kompetensförsörjning av ingenjörer. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för ökad innovationsaktivitet i företagen och därmed möjligheter till produkter och tjänster som är först i världen. Detta bidrar till omsättningsökning och ger företagen ett försprång gentemot sina konkurrenter på marknaden.

Staffan Bjurulf

"Utredare och näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
  1. Markus
    2016-02-11 at 13:17

    Trevlig läsning.

  2. Staffan Bjurulf
    2016-02-12 at 08:48

    Tack för detta Markus!

Lämna ett svar