Teknikintresset är inte längre dåligt

Vid mitten av förra decenniet var Sveriges Ingenjörer bekymrade över att så få (och ständigt färre) valde att söka till en ingenjörsutbildning.

Sedan dess har en hel del hänt, men debatten syns ha tagit märkligt litet intryck av detta. Fortfarande ligger fokus på vad som uppfattas som ett oförklarligt lågt intresse för teknik hos ungdomar; fortfarande ses detta i sin tur som orsaken till en upplevd brist på ingenjörer just nu.

Låt oss därför se lite närmare på hur det ligger till.

  • De förstahandssökande till civil- och högskoleingenjörsutbildningarna har de senaste två åren varit 50 procent fler än vid lågvattenmärket 2007 (1).
  • Hösten 2012 slog antalet nybörjare till civilingenjör historiskt rekord. Rekordet slogs sedan på nytt hösten 2013 (2).
  • Antalet nybörjare till civil- och högskoleingenjör under 25 år låg förra hösten i nivå med tidigare toppnoteringar. De var till och med aningen fler än 1996 – det år då nybörjarna var absolut flest.

Apropå den sista punkten: äldre nybörjare är naturligtvis lika välkomna som yngre. Men i takt med att allt fler har gått vidare till högre studier är det osannolikt att vi kommer att se samma våg av äldre studenter som under senare hälften av nittiotalet. På högskoleingenjörsutbildningen – där fenomenet var tydligast – utgjorde andelen äldre vissa år upp till hela 40 procent av nybörjarna.

Låt oss också erinra oss att debatten de senaste åren inte enbart har handlat om teknik (som i sig är mer än ingenjörsutbildning). Perspektivet har omfattat hela det område som i internationella sammanhang tilldelats akronymen STEM –  Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Ett försök att beskriva utvecklingen för högskolans programutbildningar inom hela STEM-området ser ut som följer:

  • De senaste två höstterminerna var de förstahandssökande totalt 75 procent fler än hösten 2007 (3).
  • Båda åren antogs fler än någonsin tidigare under perioden 1998-2014.

Den som så önskar kan lägga till (i vart fall en del av) tillskottet från de teknikutbildningar som bedrivs inom ramen för Yrkeshögskolan.

Att den kraftiga utvecklingen ännu inte har satt något större avtryck på arbetsmarknaden borde egentligen inte förvåna någon. Det tar minst 3 år att utbilda en högskoleingenjör och 5 år att utbilda en civilingenjör, oftast mer. De som examineras idag började alltså vid en tid när intresset var betydligt svalare. Och den femtonåring vars intresse för teknik väcktes 2010 (när Teknikdelegationen avrapporterade sitt arbete), kunde söka till högskolan först i år. Det är inte konstigare än så.

Om något ändå skulle pekas ut som ett problem, så är det att mindre än hälften av nybörjarna tar examen på sin ingenjörsutbildning. Sådana siffror blir till sin natur alltid historiska, eftersom de mäts långt efter att studierna påbörjades. Men så långt vi kan se är trenden negativ för civilingenjörer, och även om den är stigande för högskoleingenjörer sker det från en låg nivå.

Den enskilt viktigaste slutsatsen av detta är att vi bör var försiktiga med att låta antagningen öka ytterligare i framtiden av det skälet att de som examineras i dag upplevs vara för få.

Mer angeläget är åstadkomma en förbättrad genomströmning, vare sig det sker genom att se till att studenterna är bättre rustade innan de börjar, förändrade antagningskrav eller en modernare undervisning på högskolan.

Däremot får intresset givetvis gärna fortsätta att vara högt. Precis som det är idag.

Olle Dahlberg

  1. Behöriga förstahandssökande (och antagna) enligt SCB.
  2. Notera att nybörjare inte är synonymt med antagna. Uppgifter om nybörjare på hösten – som regel något färre än de antagna – finns tillgängliga i UKÄ:s databas först våren efter.
  3. OK, de förstahandssökande har varit fler inom dessa områden, men inte med mer än c:a 10 procent, och bara de två åren närmast före millennieskiftet. Före 2007 kan dock viss dubbelräkning förekomma av sökande och antagna (gäller ej nybörjare), och från och med 2002 avses bara studenter bosatta i Sverige.
Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar