Utvärdering av utvärdering under utvärdering

Efter årsskiftet inledde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en översyn av det ifrågasatta systemet för utvärdering av svensk högre utbildning. Även Sveriges Ingenjörer har varit kritiska, och ett omtag är därför välkommet. Översynen pågår under våren, men redan i höst ska det reviderade systemet testas, för att 2015 tas i bruk.

Till skillnad från när den ursprungliga modellen introducerades, förefaller UKÄ:s frihetsgrader nu vara större, trots att inget i sak egentligen har förändrats i regeringens uppdrag. Det har till exempel inneburit att studentperspektivet ska få större utrymme, och att det nu har blivit legitimt att diskutera hur arbetslivsanknytningen ska vägas in i bedömningen av utbildningarnas kvalitet.

Jag borde alltså vara lite glad.

Och idag ser jag att regeringen har tillsatt professor Harriet Wallberg Henriksson, tidigare rektor vid KI, för att se över ”de grundläggande principerna” i kvalitetssäkringssystemet. Uppdraget ska redovisas senast 1 december i år.

Även enligt detta uppdrag ska utgångspunkterna – bland annat – vara att studenterna får en tydligare roll, samtidigt som ”utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska vara en viktig aspekt i granskningarna”.

Jag borde alltså vara lite glad.

Och tidigare idag såg jag att universitetskansler Lars Haikola, vars förordnande löper ut i höst, kliver av redan i juni för att på regeringens uppdrag utreda högskolans utbildningsutbud (en ny kansler utses före sommaren, meddelade regeringen samtidigt). Haikola ska bland annat bedöma om utbildningsutbudet är väl avvägt i förhållande till kvalitetskrav, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Jag borde alltså vara lite glad.

Men låt oss först summera: UKÄ:s nya modell ska alltså vara klar i vår och testas i höst, men nu slutar kanslern – i förtid – och en annan utredare ska på regeringens uppdrag lämna förslag med bäring på kvalitetssystemets grundläggande principer till strax före jul, ett andetag innan UKÄ:s reviderade system går i skarpt läge.

Så frågan är om jag inte egentligen borde vara lite orolig.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar