Fyra energieffektiva kWh ger mer än fem ineffektiva

Att spara på energi kan inte vara ett självändamål. Viktigare är hur energin produceras, används och vilka miljöeffekter det ger. Samhällets utveckling har i mångt och mycket varit beroende av tillgång på energi, från värmen av eld till nukleär energi, via vattenhjul och vindar. Tillgång till säker och stabil energi har starkt bidragit till att Sverige idag är den rika nation som landet är.

Vi får då inte heller glömma bort att Sverige är ett land som dessutom har en industri som till stora delar också är mycket energikrävande. Att förädla malm och skog till kommersiellt gångbara produkter som stål och papper kräver mycket energi, i vårt land ofta i form av elkraft.

Att ur detta perspektiv kräva att vi ska minska vår energianvändning per definition är att motverka sitt eget syfte. Detta av flera skäl. Om vi utgår från Sverige och det vi gör här kan vi anta att landets industri kommer att vara fortsatt konkurrenskraftig och därmed successivt öka sin produktion. Ökad produktion kan komma att öka energianvändningen.

Om vi istället använder oss av begreppet energieffektivisering är mycket vunnet. Industrin verkar på fria marknader och måste för att kunna konkurrera ständigt se över sina faktorkostnader. Energi är en av dessa. Genom att effektivisera energiförbrukningen skapas utrymme för högre marginaler. Om detta innebär ökad och effektivare produktion kan energiförbrukningen på kort sikt minska, men över tid lär den utifrån tesen ovan åter öka. Att ha målet att minska energiförbrukningen i sig är alltså ett feltänk. Det handlar om att nyttja energin så bra som möjligt.

Vidgar vi perspektivet ytterligare kan Sverige genom ökade kostnader, till exempel på  energiområdet, lätt prisa ut sig från världsmarknaden. En tröst för tigerhjärtan är då att vi också minskar vår energiförbrukning i Sverige. En mindre industrisektor och volymmässigt minskad produktion, med bibehållet produktionssätt, minskar per automatik den totala energianvändningen. Som en del i en pågående strukturomvanling kan detta vara en naturlig del. Alla produktionsformer har över tid alltid förändrats, och den resan lär inte vara slut än.

Den Svenska elintensiva industrin har tillgång till i det närmaste fossilfri energi. Utläppen av koldioxid är därför små jämfört med länder som använder till exempel kol och olja som bas i sin energiproduktion. Det vill säga att minskad energianvändning i Sverige vilket teoretiskt skulle kunna tänkas leda till minskade utläpp här istället leder till ökad energiproduktion och därmed utsläpp i ett annat land. Är det då ett land som inte har fossilfri energi är miljönyttan ur detta perspektiv direkt kontraproduktiv.

Givet samma globala industri- och energiparadigm kan vi anta att den totala produktionen av de produkter vi idag är duktiga att på ett kostnadeseffektivt sätt framställa i Sverige istället kommer att tillverkas någon annanstans om vi prisar ut oss. Miljön är då den största förloraren.

#miljö #energi #el

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar