Spola inte bort vår vattenkraft

Sveriges vattenkraft har ställts under lupp. Utredningen med det något tungvrickande namnet ”Vattenverksamhetsutredningen” har uppgiften att ge förslag till ändringar av landets vattenrättsliga regler. Delbetänkandet, SOU 2013:69, publicerades i höstas och remissrundan är i full gång.

Kort handlar det hela om att all vattenverksamhet som fått tillstånd före 1999 ska prövas som om den är ny verksamhet. Detta kan till exempel innebära exempelvis att ett redan befintligt vattenkraftverk på grund av förhållanden som tillkommit efter att de uppfördes kan komma att förlora sitt tillstånd och i värsta fall därför kan komma att behöva rivas.

Sveriges elproduktion har mycket små utsläpp av koldioxid, en orsak är bland annat vår vattenkraft. Genom en stor andel vattenkraft har Sverige och svensk industri haft tillgång till förnybar, stabil och billig energikälla. Vattenkraften som reglerkraft i elsystemet bidrar också till att effektivt kunna anpassa balansen mellan utbud och efterfrågan på el.

En betydande andel av industrin är elintensiv. Såväl process- som gruvindustrin och inte minst stålverken inklusive smälterier är beroende av stabil energiförsörjning till konkurrenskraftigt pris. Vattenkraft har genom sin reglerförmåga mycket stor betydelse för såväl stabilitet som pris. En osäker framtid för vattenkraften innebär också en osäkerhet för svensk basindustri. Investeringsviljan sjunker i det närmaste i samma takt som osäkerheten ökar.

Med detta sagt vill jag lyfta fram två av de större bristerna i utredningen: Avsaknad av konsekvensanalys och helhetssyn.

Syftet med utredningen är att anpassa vattenkraften till dagens miljöbestämmelser. Tanken är god, många vattenkraftverk kan behöva anpassas mot dagens regler för nyproduktion. Detta inte minst vad gäller den biologiska mångfalden. Men, det är här svagheten blottas. Bristen på konsekvensanalys gör att det är osäkert om miljönyttan blir bästa möjliga utifrån de samhällskostnader som kan komma att uppstå.

Hållbar miljöpolitik kan inte enbart handla om biologisk mångfald vilket en stor del av utredningen fokuserar på. Miljöfrågor måste ses ur ett helhetsperspektiv likväl som att även samhällsekonomiska måste vägas in. Om reglerkraften minskar i andel samtidigt som intermittent kraft ökar får vi problem med stabiliteten i systemet och därmed också på prisbildningen. Detta gynnar ingen och risken är att behovet av fossila energikällor ökar. Detta vore en mycket tragisk väg att slå in på.

Jag vill se en större andel förnyelsebar energiproduktion. Smarta elnät och tillgång till reglerkraft är i detta sammanhang ett måste. Att stänga vattenkraftverk, vilket utredningens förslag mycket väl kan komma att leda till, är att gå bakåt och störa förutsättningarna för ökad förnyelsebar intermittent energiproduktion såsom sol- och vindenergi. Att lägga ner och riva väl fungerande vattenkraftverk urholkar såväl industrins konkurrenskraft som långsiktiga miljömål.

#smarta elnät #energi #vattenkraft #basindustri #vattenverksamhetsutredningen

 

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar