Spännande skatteförslag om mikroproducerad el

Till att börja med, jag är av princip emot riktade subventioner, skattelättnader eller andra sätt att snedvrida marknader i syfte att uppnå för den politiska makten olika behjärtansvärda mål. Men, säg den princip som inte tål att modifieras lite i kanten? En av dessa är stöd för miljöfrämjande åtgärder. Just nu tänker jag mest på regeringens förslag om skattelättnader för mikroproducerad el.

Den föreliggande utredningen (SOU 2013:46) försökte nå fram till en lösning där ström skulle kunna nettodebiteras. Det vill säga att el in till fastigheten skulle kunna kvittas mot egenproducerad el ut från fastigheten. Detta stötte emellertid på patrull då olika regelverk och skattesystem blev för svåra att forcera. I den lagrådsremiss som nu föreligger föreslås istället den andra delen i utredningen, skattereduktioner för mikroproducerad el.

Vad är då mikroproducerad el? Precis som det låter handlar det om relativt få ampere som en privatperson eller ett företag kan mata ut på elnätet. Dessutom ska det i detta förslag även vara förnybar el. Definitionen på förnybar el är elektrisk kraft som framställs från till exempel sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme. Det kan också handla om vattenbaserad energi alstrad i vattenkraftverk. Även biomassa eller produkter som framställs från biomassa samt bränsleceller.

För privatpersoner är det kanske framför allt sol eller jordvärme som kan vara aktuellt. För företag kan sannolikt även mer resurskrävande installationer komma ifråga.

Den ursprungliga utredningen föreslog ett tak på max 63 ampere i anslutningspunkten till elnätet. I lagrådsremissen föreslås 100 ampere. Skillnaden för en enskild fastighetsägare kan tyckas vara marginell ty den höga nivån är ändå i regel ouppnåelig. Men för en större småskalig producent kan det sannolikt innebära att man kan bygga upp en större och effektivare anläggning som kan ge större momentana strömmar. Däremot föreslås ett tak på underlaget för skattereduktion till 30000 kilowattimmar per person eller anslutningspunkt. Detta gör att det framför allt är småskalig produktion som gynnas. En annan begräsning är att skattereduktion som kan ges inte får överstiga den mängd kilowattimmar som brukaren själv tagit ut i anslutningspunkten under det året.

Jag tror, trots min principiella inställning till subventionspolitik, att detta är ett bra sätt att öka mängden småskalig förnyelsebar el. För en enskild fastigetsägare kan det innebära att denne når break-even för installationen tidigare. Desto fler inslag av förnyelsebar el vi får i elnätet, desto snabbare kan vi tränga ut icke förnybara energikällor.

 

#skatter #vindkraft #solenergi #miljö #mikroproduktion

 

Patrik Björnström

"Jag tycker att friluftsliv är ett utmärkt komplement till den vardagliga lunken"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar