Sveriges Ingenjörer om Teknikdelegationens slutrapport

Olle Dahlberg, utredare utbildning&arbetsmarknad

Idag löper remisstiden ut för Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28). Teknikdelegationen lämnar en i stora stycken starkt oroande beskrivning över den svenska utbildningens tillstånd inom matematik, naturvetenskap, teknik, och IKT. Vår förhoppning är därför att regeringen tar fasta på delegationens förslag, och utser en kommission för teknik och naturvetenskap att verka som koordinator för dessa.

Sveriges Ingenjörer var representerade i delegationen, och det kommer väl därför inte som någon överraskning att förbundet står bakom förslagen i betänkandet. Det står bortom allt tvivel att landets fortsatta utveckling och välstånd kräver att internationellt konkurrenskraftig kompetens finns att tillgå, i tillräcklig omfattning, inom dessa områden. Generationsväxlingen och den fortsatta strukturomvandlingen i näringslivet ställer krav på ständigt högre kompetens, som i sin tur fordrar att intresset för studier i teknik och naturvetenskap stimuleras.

Lärarnas ämneskompetens, liksom deras kunskaper om moderna tillämpningar och yrken, är avgörande för att tidigt väcka och bibehålla intresset, och för att rekryteringen inte i samma utsträckning som idag ska styras av kön eller social bakgrund. Inte minst viktigt är det demokratiska perspektivet på en ökad allmänbildning inom de aktuella områdena.

Men i ett avseende – dimensioneringen av högskolans ingenjörsutbildningar – menar vi dock att det finns anledning att fördjupa analysen.

Delegationen ställer upp målet att andelen studenter som påbörjar ingenjörsutbildning på högskolenivå ska vara minst 10 procent av en årskull till 2020. Målet, liksom betänkandet i stort, bygger på en vision om det samhälle vi vill ha, snarare än på i många avseenden bristfälliga prognoser. Anslaget har förtjänster, och Sveriges Ingenjörer instämmer i de grundläggande resonemangen om prognosernas brister. Men vi menar att utbildningsplaneringen för högskolan alltid måste utgå från en uppfattning om hur arbetsmarknaden kan komma att gestalta sig utifrån den utveckling som – konkret – kan urskiljas idag.

Målet saknar också en koppling till generella examina inom teknik och data, och berör inte heller frågan om relationen mellan antalet civil- och högskoleingenjörsexamina (eller teknisk kompetens på andra nivåer).

En vision löper inte heller mindre risk än en prognos att förlora sin trovärdighet om den inte infrias. Om tillgången på arbeten – och arbeten på rätt nivå – inte stämmer överens med de examinerades förväntningar, leder det till att nya studenter tvekar att söka sig till utbildningarna.

Sveriges Ingenjörer menar att ledstjärnorna vid planeringen av utbildningarna måste vara dels utbildningens kvalitet, dels de antagna studenternas förutsättningar att effektivt kunna genomföra den.

Förbundets yttrande i sin helhet finns att läsa här.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Joakim
  2011-01-26 at 19:24

  Hej Olle,

  Jag vet att det var ett tag sedan det här blogginlägget skrevs. Men eftersom ämnet som blogginlägget behandlar kan ha stor betydelse för framtiden för oss ingenjörer hoppas jag ändå du kan besvara några frågor:

  1. I Sveriges Ingenjörers (SIs) yttrande framförs ett flertal synpunkter och invändningar mot centrala delar i Teknikdelegationens slutbetänkande ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28). Försökte SI föra fram dessa ståndpunkter under delegationens arbete, eller är det synpunkter som SI har haft först efter att slutbetänkandet presenterades?

  2. Om SI försökte framföra dessa ståndpunkter redan under delegationens arbete, vad var det som gjorde att SI inte fick gehör för dessa? Vad var de huvudsakliga invändningarna från övriga ledamöter i delegationen?

  3. Finns det flera ledamöter i delegationen som delar de ståndpunkter som framförs i SIs yttrande? Eller är det en övervägande majoritet som inte håller med SI?

  4. Är det troligt att regeringen tar till sig av de synpunkter som SI framfört i yttrandet och låter dessa omsättas i faktiska beslut? Kanske svårt att sia om, men har ni fått någon feedback eller kommentarer från regeringen angående synpunkterna i SIs yttrande?

  Tack!

 2. Olle Dahlberg
  2011-02-09 at 13:24

  Synpunkterna i vårt yttrande är reflektioner på enskildheter där vi – med visst perspektiv på delegationens arbete i sin helhet – kan konstatera att analysen förtjänar att fördjupas ytterligare. Remissomgången är ju avslutad, och betänkandet föreligger nu tillsammans med de yttranden som inkommit för regeringen att begrunda. Än har regeringen inte hörts av i frågan, men så är det också sammantaget en hel del att bita i.

Lämna ett svar