Är det ett självändamål att jobba mycket?

Magnus Skagerfält, sakkunnig arbetsmiljö

Medarbetaren som alltid är på språng behöver en flexibel omgivning. Möten ska kunna ske mobilt. Chefer ska kunna nås när det behövs. Beslut ska kunna tas när som. Klarar omgivningen av att vara så flexibel? Jag påstår att ett modernt flexibelt arbetsliv inte finns. Den som har barn behöver lämna och hämta barnen på dagis och skola vissa bestämda tider. Tekniken som ska underlätta mobilitet strular hela tiden eller finns inte. Arbetsgivare kräver att man ska arbeta vissa tider. Ska man ha möten andra tider får man jobba över.

Allt fler ingenjörer behöver idag vara på språng. Ett är säkert för mig. Idag har vi inte den omgivningen som kan vara  flexibel så att ingenjören alltid kan vara på språng. Istället finns det risker i att det ställs krav på medarbetares mobilitet och flexibilitet. Det kan innebära risker för medarbetarens hälsa. Värre är att andra kan skadas om ingenjörer tappar bort sig i att alltid vara på språng och flexibel. Att någon skadas  får ju inte hända!

Händer det? 

Göran Kecklund, som föreläser under temat ”Vad gör arbetslivet med människors hälsa?” hos Sveriges Ingenjörer den 23 september , har klokt sagt följande: ”Det är ju inget självändamål att jobba mycket”.

Magnus Skagerfalt
Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
 1. Civil Olydnad
  2011-05-22 at 22:41

  Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.

  Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ”personliga samarbetssvårigheter” eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström som under drygt ett halvårs tid fick personlig information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.

  Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.

  Anställda har en grundlagsskyddad yttrandefrihet som inte under några som helst omständigheter får sanktioneras i form av negativa åtgärder knutna till anställningsförhållandet, som t.ex. hot om uppsägning, avskedande eller andra straffsanktioner. Att lagar och konventioner respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.
  Således även inom det statligt ägda och under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.

  Sverige har dessutom infört en ny lag i syfte att stärka skyddet för just kritikrätten. Syftet med lagen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. Hur ställer sig ansvariga för statens bolag till detta?

  Skyddsombud på Posten Logistik ,
  Exportgatan 16 i Hisingsbacka.

Lämna ett svar