Business as usual i högskoleforskningen

En ständig käpphäst som vi på Sveriges Ingenjörer rider, är att samhällsnyttig och tillväxtskapande forskning bäst sker i samverkan mellan högskolorna och dess omgivning, framförallt i samarbete med näringslivet. Det är ett synsätt som dessutom fått ökad aktualitet i diskussionen om Kunskapstriangeln, som lyfter fram interaktionen mellan högre utbildning, forskning och innovationer.

När regeringen valde att samla en liten del av forskningsbudgeten i Strategiska Forskningsområden (SFO) var motivet att stödja forskning av högsta internationell kvalité och som samtidigt är av strategisk betydelse för samhället och näringslivet. Det sistnämnda väckte många kritiska röster. I backspegeln är det ju istället frågan om något egentligen förändrades när det gäller att involvera omvärlden i forskningen. Mycket ras för lite kalas.

När högskolorna inkom med sina ansökningar innehöll de ”letter of intent” där viktiga företagsledare och forskningschefer inom näringslivet hade stänkt vigvatten på de specifika forskningsprojekten. Allmänna löften om samarbeten i form av betydelsefulla näringslivsföreträdares namnteckningar. Pengar delades ut till de utvalda högskolorna.

Men vad hände sen? Bara för att göra ett provskott så ringde vi runt till ett antal programansvariga vid högskolor som fått forskningsbidrag till ett SFO. I inget av dessa exempel har näringslivet involverats vare sig i styrning eller i genomförande av SFO. Näringslivsmedverkan sker bara indirekt genom de samarbeten som redan finns sedan tidigare. SFO har inte förändrat det utan verkar fungera som riktade fakultetsmedel. Det är således business as usual.

Om inte högskolorna börjar ta ansvar för de åtaganden som är behäftat (eller borde vara behäftat) med bidragen så är det sannolikt att nästa forskningsbudget kommer att innehålla mer politisk styrning och större krav på uppföljning. Och kanske inte bara sannolikt utan även önskvärt.

Skrivet av Patrik Nilsson, tidigare utredningschef

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar