SCB:s Arbetskraftsbarometer ’09 överraskar

Olle Dahlberg, utredare arbetsmarknad & utbildning

SCB:s Arbetskraftsbarometer speglar – för 72 utbildningsgrupper – hur arbetsgivarna bedömer rekryteringsläget under det gångna året samt förväntade förändringar i personalbehoven på ett och tre års sikt. Den senaste – som täcker perioden från september 08 till augusti 09 – publicerades för en dryg vecka sedan.

För att börja med en återblick: Av barometern ’08 framgick att arbetsgivarna upplevde brist på yrkeserfarna ingenjörer i alla utbildningsgrupper (totalt 13) med undantag för civil- och högskoleingenjörer kemi. Även för nyexaminerade signalerades brist på åtminstone fem av grupperna.

I årets barometer, däremot, rapporteras en generellt ökad tillgång på sökande, samtidigt som andelen arbetsgivare som faktiskt sökt ingenjörer minskade överlag.

OK, OK– så vad var överraskningen? Ja, med tanke på att barometern nu också fångar in de dramatiska händelserna hösten 2008, med finanskrisen och det därpå ökade antalet varsel, är det anmärkningsvärda att barometern ändå inte är mer negativ.

Av de elva ingenjörsgrupper för vilka det var brist på yrkeserfarna sökande 2008, höll bristen i sig för åtta – om än på en lägre nivå. Övriga övergick i balans, men inte för någon grupp bedömdes tillgången vara god. Bland de nyexaminerade var tillgången på sökande i år antingen god (7 grupper) eller i balans (6 grupper). För nyexaminerade indikerade alltså barometern en större förändring, men rekryteringsläget var fortfarande gynnsammare – ur ett jobbsökarperspektiv – än under åren 2003-2005.

De grupper som genomgående låg bäst till var civil- och högskoleingenjörer bygg samt lantmätare – vad gäller både yrkeserfarna och nyexaminerade, liksom sett till andel företag som sökt ingenjörer under året. I andra ändan befann sig ingenjörer inom kemi, för vilka tillgången på sökande också varit störst de senaste åren. Bara 2007 rådde brist på yrkeserfarna i dessa två grupper.  Mer om hur läget beskrivs i barometern för just ingenjörer finns i detta PM på vår webb .

Att fallet i efterfrågan inte var större bekräftas också av utvecklingen av andelen medlemmar i Sveriges Ingenjörer med ersättning från AEA (a-kassan). Från att i december 2008 ha legat på rekordlåga 0,6 procent, steg andelen förvisso stadigt under våren 2009. I början av hösten stannade dock ökningen av på 1,5 procent, där nivån legat kvar fram till i november. Som jämförelse kan nämnas att andelen ersättningsfall under den förra konjunktursvackan som högst nådde 3,4 procent (hösten 2004).

2010 lär inte bli ett märkesår vad gäller efterfrågan på ingenjörer, men barometern inger i vart fall hopp. I den andan tar jag därför tillfället i akt att ett par dagar i förväg tända det fjärde ljuset i adventsljusstaken (se även 1:a, 2:a och 3:e ljusen).

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Emil
  2009-12-30 at 13:58

  Nej det ser väl inte helt nattsvart ut i.a.f…

  Jag kom att tänka på en sak.. När Sveriges Ingenjörer anger siffrar arbetslöshetssiffran 1,5% för ingenjörer, då tar dem inte hänsyn till dem som jobbar med okvalificerade arbetsuppgifter antar jag?

 2. Olle Dahlberg
  2010-01-07 at 09:16

  Nej, noga räknat så avser siffran andelen medlemmar med ersättning från a-kassan (AEA).

  Vissa månader (dec/apr/aug) tar vi som regel även fram andelen medlemmar som deltar i någon form av arbetsmarknadsprogram, eller som har anställningsstöd. I aug 09 var den andelen 0,5% (oförändrat jämfört med dec 08 och apr 09).

Lämna ett svar